DEKLARACJA PROGRAMOWA FUNDACJI POLONIA

Powołując FUNDACJĘ POLONIA pragniemy służyć umacnianiu kontaktów Wychodźstwa z Macierzą. Do dorobku pokoleń, które zabiegały o likwidowanie przeszkód w kontaktach Wychodźstwa z Macierzą spróbujemy dopisać kolejne konkretne dokonania. Fundacja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą wnieść swoją inicjatywę, sprawdzić się w tej formie działania.

Zakres spraw do podjęcia jest obszerny i mimo, że jesteśmy zwolennikami tezy "mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił" - proponujemy dokonać wyboru kilku, naszym zdaniem, najistotniejszych spraw, prezentując je w sposób otwarty.

Podejmiemy starania na rzecz podtrzymania obecności języka polskiego wśród Wychodźstwa. Będziemy popierali wydawanie książek i podręczników z myślą o potrzebach wszystkich grup pokoleniowych Polonii, na Zachodzie i Wschodzie. Wszystkim jednakowo potrzebny jest kontakt z polskim słowem, lecz szczególną uwagę zwrócimy na podręczniki do nauki języka polskiego dla dzieci.

Będziemy upowszechniać dorobek polskiej kultury wśród tych, którzy utracili już najwspanialszy klucz do niej - znajomość języka polskiego. Dążyć będziemy do tego, aby każdego roku z inicjatywy i w efekcie działań FUNDACJI POLONIA ukazywała się conajmniej jedna książka będąca tłumaczeniem polskiej klasyki na jeden z języków głównych krajów osiedlenia Polonii.

Nie zamierzamy działać tylko w jednym kierunku z Polski do Polonii. Będziemy dążyli do pogłębiania wiedzy społeczeństwa polskiego zarówno o dorobku organizacji polonijnych i indywidualnych osób w rozwoju i podtrzymaniu polskiej kultury na obczyźnie, jak i ich udziale w dokonaniach krajów osiedlenia.

Utworzymy w Polsce narodową galerię twórczości polonijnej, która gromadzi cenne prace artystów polonijnych z całego świata.

Tradycje narodowe pomagały przez lata przetrwać wielu pokoleniom przy polskości. Będziemy organizować obchody polskich rocznic narodowych i polonijnych zarówno w Polsce, jak i w krajach osiedlenia Polonii. Może uda się nam uczynić postęp w wypełnianiu białych plam w historii polsko-polonijnych stosunków i przyczynimy się do prezentacji pełnego, obiektywnego obrazu naszych narodowych dziejów. W roku przyszłym przypadnie 50 rocznica tragicznego dla dziejów narodu września 1939 roku. Niech także z inicjatywy FUNDACJI POLONIA zapłoną znicze na wszystkich polskich grobach od Westerplatte, poprzez Katyń, po Narwik, Lenino i Monte Casino. Opracujemy godny program obchodów 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja. Czekają nas ważne rocznice polonijne, jak na przykład 60 rocznica I Zjazdu Polaków z Zagranicy, obradującego w roku 1929 w Warszawie. Podejmiemy trud stworzenia w Polsce pierwszej stałej ekspozycji obrazującej dzieje polskiej emigracji.

Doceniając zasługi Kościoła Katolickiego w podtrzymywaniu więzi środowisk polonijnych z Macierzą będziemy dążyli do poszukiwania płaszczyzn wspólnego działania dla realizacji celów FUNDACJI.

W centrum naszego zainteresowania znajdzie się młodzież polonijna. Ona sama zadecyduje o tym, czy będzie chciała podtrzymać kontakt z krajem przodków, czy też zachowując w sercu pamięć z przekonaniem i zaangażowaniem utożsami swój los z losem kraju osiedlenia. Jedyny realny cel naszego działania to stwarzać ułatwienia młodym ludziom w obcowaniu z krajem pochodzenia zarówno przez kontakt z polską książką, jak i poprzez wizyty w kraju przodków.

Fundacja będzie czynić starania o "dostępną dla kieszeni" młodych ludzi turystykę po Polsce, o rozwój ich kontaktów z polskimi rówieśnikami.

Chcielibyśmy, aby miejscem spotkań młodzieży polonijnej była Polska, ale będziemy także popierać wymianę i bezpośrednie kontakty między młodymi ludźmi polskiego pochodzenia na całym świecie. Może uda nam się stworzyć system polonijnej turystyki "rodziny do rodzin".

Istnieją ogromne potrzeby wymiany stypendialnej i współpracy naukowej. Duża rzesza młodzieży z Polski pragnie pogłębić swoje kwalifikacje z zagranicą. Dla wielu młodych ludzi świata , Polska jest atrakcyjnym terenem badań naukowych oraz kształcenia. Należy dać szanse najzdolniejszym ustanawiając stypendia.

Na skład komitetu stypendialnego FUNDACJI POLONIA zaproszeni zostaną naukowcy polscy i polonijni - ich ocena merytorycznego przygotowania kandydata będzie jedynym kryterium decydującym o przyznaniu stypendium.

W dniu 16 lipca 1989r roku zostanie otwarty Dom Polonii w Pułtusku - dar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na rzecz środowisk polonijnych - nawiązujący do tradycji Domu Polaka z Zagranicy. Chociaż II wojna światowa przetrwała realizację tego zadania, to idea Domu Polonii przetrwała najtrudniejszą próbę. Fundacja znajdzie wiele dróg realizacji swych zadań we współpracy z Domem Polonii. Będziemy wspierać jego działalność, jaki służyć pomocą ośrodkom życia polonijnego na świecie w miarę posiadanych ku temu warunków i możliwości.

Dostrzegamy ogrom zadań w zakresie polsko-polonijnej współpracy gospodarczej. Będziemy działać na rzecz przypływu kapitału polonijnego do Polski, widząc w tym szansę nie tylko dla rozwoju niektórych gałęzi gospodarki narodowej, lecz także dla tworzenia nowoczesnych stanowisk pracy dla młodych ludzi.

Fundacja ustanowi nagrody i stypendia dla osób ze środowisk polonijnych oraz z Polski, mających szczególne zasługi na polu umacniania więzi Polonii z Macierzą. Deklarujemy gotowość współpracy z fundacjami polonijnymi na świecie oraz w Polsce w zakresie łączących nas zagadnień.

Program Fundacji wymaga poważnych nakładów. Własne środki finansowe FUNDACJI POLONIA umożliwiają niezależność w realizacji ich celów.

Dzięki życzliwości i ofiarności pierwszych Fundatorów mamy zadeklarowaną do skarbca FUNDACJI POLONIA kwotę 100 mln zł i 100 tyś. USD. Zamiarem ludzi, którzy skupili się wokół FUNDACJI POLONIA jest, aby zgromadzony dzisiaj i wzbogacony w przyszłości kapitał założycielski pomnażać mądrymi działaniami. Planujemy budowę domów i mieszkań dla Polonusów, którzy swój "złoty wiek" pragną przeżyć w Polsce. Przewidujemy utworzenie zakładów poligraficznych, agencji turystycznej, domu wysyłkowego.

Przy wspólnym stole będziemy decydowali o przeznaczeniu zgromadzonych środków, dbając by każda suma przyniosła konkretne efekty w realizacji celów FUNDACJI

RADA FUNDATORÓW

FUNDACJI POLONIA

Warszawa, 9 czerwca 1988r. Zamek Królewski.

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and

Get Consultation

Contact Us

(c) 2024 Fundacja Polonia - All rights reserved.